Αρχική σελίδα » Υποδομές » Υπηρεσίες Υποστήριξης » Τεχνική Υπηρεσία - Συντήρηση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Στεγάζεται στο Ισόγειο (Επίπεδο/Στάθμη ± 0) του Κτιρίου Χ του Τμήματος Βιολογίας

Το Τμήμα Συντήρησης αποτελεί οργανωτική μονάδα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, αντικείμενο της οποίας - σύμφωνα με τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ (Π.Δ. 338/98 - ΦΕΚ Α' 227 - 02.10.98) - είναι: "η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών για κατασκευές και επισκευές, η επίβλεψη, έλεγχος και συντονισμός της εκτέλεσης των προγραμματισμένων έργων, η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου και των συστατικών αυτών, ως και ο προγραμματισμός για την ανάπτυξη χώρων πρασίνου μέσα στις εδαφικές εκτάσεις του Πανεπιστημίου".

Σύμφωνα με το Άρθρο 69 παρ. 2 του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Π.Δ. 160/2008 - ΦΕΚ Α' 220 - 03.11.08): "Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζει για το χώρο ευθύνης κάθε Εποπτείας:

α) έναν υπεύθυνο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα πτυχιούχο Α.Ε.Ι. υποβοηθούμενο στο έργο του, εάν κρίνεται αναγκαίο, από έναν Πολιτικό Υπομηχανικό του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Α.Ε.Ι., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση διαφόρων έργων, τη συντήρηση και την καλή κατάσταση του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων από απόψεως στατικής και δομικής επάρκειας, και

β) έναν υπεύθυνο Μηχανολόγο Μηχανικό πτυχιούχο Α.Ε.Ι. υποβοηθούμενο στο έργο του, εάν κρίνεται αναγκαίο, από έναν Μηχανολόγο − Ηλεκτρολόγο Υπομηχανικό του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Α.Ε.Ι., ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την άψογη λειτουργία των πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων".

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εποπτείας Πανεπιστημαικών Κτιρίων & Χώρων που εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο στις 13/07/2004 και αναθεωρήθηκε το 2010: "Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζει για το χώρο ευθύνης κάθε Εποπτείας: Υπεύθυνο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα και Υπεύθυνο Μηχανολόγο Μηχανικό, οι οποίοι συνεργάζονται με τον Επόπτη κάθε Κτιρίου".

Ο Yπεύθυνος Πολιτικός Μηχανικός – Αρχιτέκτων:

α) είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων, τη συντήρηση και την καλή κατάσταση του κτιρίου ή των κτιρίων από απόψεως στατικής και δομικής επάρκειας. Για τον σκοπό αυτό οφείλει να εξετάζει κάθε φορά το εσωτερικό και εξωτερικό του κτιρίου και να προβαίνει αμέσως, σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, μόλις διαπιστωθεί δομική φθορά ή διατάραξη της στατικής ισορροπίας, λαμβάνοντας συγχρόνως και προληπτικά τα απαιτούμενα έκτακτα μέτρα κατόπιν συνεννόησης με τον Επόπτη του Κτιρίου.

β) Σε συνεργασία με τον Επόπτη Κτιρίου εξετάζει τις αναγκαίες επισκευές του κτιρίου και εισηγείται προς την Τεχνική Υπηρεσία την υλοποίηση τους.

γ) Είναι αρμόδιος για την εκπόνηση των σχεδίων και των μελετών που απαιτούνται (αρχιτεκτονικά σχέδια, στατική μελέτη, προϋπολογισμός δαπάνης κ.λπ.), για τις πάσης φύσεως μετατροπές – διαρρυθμίσεις χώρων, για τα θέματα προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης για τις προσθήκες, ελαιοχρωματισμούς και επισκευές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

δ) Εξετάζει την καταλληλότητα και την επάρκεια κάθε κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων σε συνεργασία με τον Επόπτη και τους αρμόδιους κάθε Σχολής (Κοσμήτορα, Προέδρους Τμημάτων και Διευθυντές Τομέων και Εργαστηρίων) και προτείνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο. Οι απαιτούμενες εργασίες, αφού εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, πρέπει να εκτελούνται ει δυνατόν κατά τη διάρκεια των διακοπών (θερινών, Χριστουγέννων, Πάσχα).

ε) Υποβοηθείται στο έργο του, αν τούτο κριθεί απαραίτητο, από έναν διπλωματούχο Πολιτικό Υπομηχανικό του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.

   
Υπεύθυνος Πολιτικός Μηχανικός - Αρχιτέκτων: ...
Τηλέφωνο: 210 727 .... - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email:
   

Ο Yπεύθυνος Μηχανολόγος Μηχανικός:

α) Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και την άψογη λειτουργία των πάσης φύσεως Η/Μ μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του κτιρίου ή των κτιρίων. Για τον σκοπό αυτό, ειδικότερα, οφείλει να εξετάζει με προσοχή και να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρικών υποσταθμών, των ηλεκτρικών πινάκων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, των ανελκυστήρων, του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, του δικτύου πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, του δικτύου παροχής φωταερίου ή αερίου, των λεβητοστασίων, των θερμαντικών ή ψυκτικών μονάδων, και να προβαίνει, αμέσως μόλις διαπιστώσει ή επισημάνει βλάβη ή ζημιά, σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την αποκατάστασή της, λαμβάνοντας προληπτικά και τα απαιτούμενα έκτακτα μέτρα κατόπιν συνεννόησης με τον Επόπτη του Κτιρίου.

β) Είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των εργασιών επισκευής, συντήρησης ή αποκατάστασης των βλαβών στο Κτίριο (σχέδια, μελέτες, προϋπολογισμός δαπανών κ.λπ.), καθώς και μετατροπής ή προσθήκης οργάνων, μηχανημάτων εγκαταστάσεων κ.λπ.

γ) Εξετάζει την καταλληλότητα, την επάρκεια και την καλή λειτουργία κάθε μηχανολογικής εγκατάστασης και προτείνει σε συνεργασία με τον Επόπτη και τους αρμόδιους κάθε Σχολής ή Τμήματος (Κοσμήτορα, Προέδρους Τμημάτων και Διευθυντές Τομέων και Εργαστηρίων) τις αναγκαίες βελτιώσεις, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο. Οι κτιριακές ανάγκες θα πρέπει να δηλώνονται και να ικανοποιούνται το ταχύτερο δυνατό.

   
Υπεύθυνος Μηχανολόγος Μηχανικός: ...
Τηλέφωνο: 210 727 .... - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email:
   

Οι επισκευές των κτιρίων, οι συντηρήσεις και η λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων ανατίθενται σε εργολάβους που αναδεικνύονται από διαγωνισμούς και κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης με περιεχόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην τεχνική περιγραφή και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, προκειμένου τα κτίρια να είναι λειτουργικά και να πληρούν όλους τους όρους ασφάλειας των εργαζομένων και των διακινουμένων σε αυτά.

Αντικείμενο:

 
Αντικείμενο του Τμήματος Συντήρησης είναι:
   
Η συνεχής επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συστατικών τους, ως και η εισήγηση για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης.
   
Η επίβλεψη της λειτουργίας και των εργασιών συντήρησης των γενικών εγκαταστάσεων, ιδίως δε των ανελκυστήρων και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, και λεβητοστασίων, αντλιοστασίων, ηλεκτρικών δικτύων, υποσταθμών, τηλεφωνικού κέντρου, δικτύων ύδρευσης, ως και η μέριμνα για την τήρηση των σχετικών μητρώων λειτουργίας.
   
Η ανά μήνα σύνταξη πρωτοκόλλου για την ανάλωση των υλικών, που διατίθενται από την αποθήκη.
   
Ο ορισμός συντηρητή για κάθε κτίριο ή ομάδα κτιρίων, ο οποίος έχει την ευθύνη για την επιθεώρηση της λειτουργίας και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.
   
Η λειτουργία αποθήκης ανταλλακτικών και υλικών για τις ανάγκες των εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τον κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
   
Η ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση και επίβλεψη εφαρμογής των εγκριθέντων ετήσιων προγραμμάτων συντήρησης των πανεπιστημιακών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
   

Ανθρώπινο Δυναμικό:

   
Υπεύθυνος Κλιμακίου Συντήρησης Σ.Θ.Ε.: Νικόλαος Α. Παναγιωτόπουλος, Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ
Τηλέφωνο: 210 727 4541 - Κινητό: 697 721 4782 - Fax: 210 727 4200 - Email: npanagtp[at]typa.uoa[dot]gr
   
         
           
  Ηλεκτρολόγοι (4220)
  Υδραυλικοί (4118)
  Πρακτ. Μηχανικός (4118)
           
  Δημήτριος Δήμος   Πασχάλης Δημοσχάκης   Νικήτας Αθανασόπουλος
           
  Νικόλαος Κρητικός   Ελευθέριος Ζυμπουνούμης    
         
  Απόστολος Λαντζαράς   Γρηγόριος Μηλαδόπουλος  
         
  Γεώργιος Παλαιοπάνος        
          Θερμαστής (4246)
  Νικόλαος Πορτοκάλης        
          Ιωάννης Αρματάς
  Ανδρέας Χρύσης        
           

Επικοινωνία:

   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 201 727 4120
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 07:00 - 15:00
Ηλεκτρολόγος Υπηρεσίας: Καθημερινά: 13:30 - 21:30 - Σαββατοκύριακα & Αργίες: 07:00 - 21:30