Αρχική σελίδα » Υποδομές » Υπηρεσίες Υποστήριξης » Εποπτεία - Επιστασία - Φύλαξη & Καθαρισμός Κτιρίων

ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ - ΦΥΛΑΞΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Επόπτες & Βοηθοί Επόπτες Κτιρίων

Σύμφωνα με το Άρθρο 69 παρ. 1 του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Π.Δ. 160/2008 - ΦΕΚ Α' 220 - 03.11.08):

α) Η Σύγκλητος ή Συνέλευση ή, με εξουσιοδότησή της, το Πρυτανικό Συμβούλιο ή Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι. ορίζει για κάθε κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων του ιδρύματος Επόπτη και, όπου απαιτείται, Βοηθό Επόπτη, στους οποίους αναθέτει την εποπτεία κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων του Α.Ε.Ι.

β) Ο Επόπτης και ο Βοηθός Επόπτη μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή άλλο μέλος του λοιπού διδακτικού − εκπαιδευτικού προσωπικού του ιδρύματος, ο Γραμματέας του Α.Ε.Ι. ή μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του ιδρύματος με βαθμό Α΄ ή Β΄.

γ) Ο Επόπτης έχει την εποπτεία του κτιρίου και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία, την επισκευή, τη συντήρηση, την καθαριότητα και την ασφάλεια του κτιρίου. Συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τον Κοσμήτορα ή Διευθυντή της Σχολής, τους Προέδρους ή Προϊσταμένους των Τμημάτων, τους Διευθυντές ή Υπεύθυνους Τομέων, Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων και Κλινικών, με τους Επόπτες όμορων κτιρίων, με το οριζόμενο στην Εποπτεία προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, με το τεχνικό προσωπικό που ορίζεται από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και με τις αρχές διοίκησης του Α.Ε.Ι. για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά.

 δ) Ο Επόπτης συνεργάζεται επίσης με τις αρχές διοίκησης του Α.Ε.Ι., τον Κοσμήτορα ή Διευθυντή της Σχολής, τους Προέδρους ή Προϊσταμένους των Τμημάτων και με τους επιβλέποντες μηχανικούς του κτιρίου για την εκτέλεση νέων έργων, προσθηκών και διαρρυθμίσεων στο χώρο ευθύνης της Εποπτείας.

ε) Ο Επόπτης προΐσταται όλου του προσωπικού της Εποπτείας του κτιρίου (επιστάτες, θυρωροί, φύλακες, νυκτοφύλακες, καθαρίστριες, τεχνίτες κ.ά.) και υπογράφει όλες τις αναγκαίες βεβαιώσεις, παρουσιολόγια, αιτήσεις αδειών κ.λπ. που αφορούν στο προσωπικό αυτό. Ο Επόπτης είναι υπεύθυνος για όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων και διδακτηρίων και για τους λοιπούς χώρους Τομέων, Εργαστηρίων, Κλινικών, Σπουδαστηρίων, Βιβλιοθηκών, συνεδριακών χώρων, μουσείων, γραφείων διοίκησης κ.λπ. και τον εξοπλισμό τους".

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εποπτείας Πανεπιστημαικών Κτιρίων & Χώρων που εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο στις 13/07/2004 και αναθεωρήθηκε το 2010: "Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ή με εξουσιοδότησή της το Πρυτανικό Συμβούλιο, ορίζει τον Επόπτη και, όπου απαιτείται, τον Βοηθό Επόπτη κάθε πανεπιστημιακού κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων και τους αναθέτει την Εποπτεία".

Ο Επόπτης, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία, την επισκευή, τη συντήρηση, την καθαριότητα, την ασφάλεια του κτιρίου, καθώς και για την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας Εποπτείας Πανεπιστημαικών Κτιρίων & Χώρων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Κοσμήτορα της Σχολής, τους Προέδρους των Τμημάτων, τους Διευθυντές Τομέων και Εργαστηρίων, το τεχνικό προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και με τους Επόπτες όμορων κτηρίων. Συνεργάζεται, επίσης, με τις Πρυτανικές Αρχές για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων ή για την εκτέλεση νέων έργων, προσθηκών και διαρρυθμίσεων που αποτελούν αντικείμενο της Εποπτείας. Eπίσης, συνεργάζεται με τον Αρχηγό Πολιτικής Άμυνας του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των κτιρίων, των εργαζομένων, των φοιτητών και των διακινουμένων σε αυτά και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των υποδείξεων της Επιτροπής Ελέγχου Πολιτικής Άμυνας της Πολιτείας.

Ο Επόπτης:

α) Είναι υπεύθυνος για όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων – διδακτηρίων, καθώς και τους λοιπούς χώρους των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Βιβλιοθηκών, Συνεδριακών χώρων, Μουσείων, Γραφείων κ.λ.π.

β) Ελέγχει τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων και βεβαιώνει την καλή εκτέλεσή τους.

γ) Ελέγχει συνεχώς την τήρηση εν γένει των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, φύλαξης κ.λ.π.

δ) Υπογράφει τα μηνιαία δελτία απασχόλησης του προσωπικού των αναδόχων παροχής υπηρεσιών, τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και κάθε συναφές απαραίτητο παραστατικό.

ε) Συμμετέχει ως μέλος στις επιτροπές διαγωνισμών, παραλαβής έργων, εργασιών συντήρησης, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στους χώρους ευθύνης του.

Στο όνομα του Επόπτη ή κατ’ εντολή του στο όνομα του Βοηθού Επόπτη εκδίδονται χρηματικά εντάλματα προπληρωμής από τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως μικροεξόδων.

O Επόπτης υποβάλλει προς έγκριση, στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ο.Υ, εγκριτικά σημειώματα για δαπάνες που δεν αντιμετωπίζονται με εντάλματα προπληρωμής [π.χ συντηρήσεις ηλεκτρονικών μηχανημάτων, παροχή υπηρεσιών (απολυμάνσεις κ.λ.π.) και προμήθειες ή συντηρήσεις επίπλων].

Ο Επόπτης συντάσσει και υπογράφει, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου, όλες τις απαιτούμενες για τον παραπάνω σκοπό συμβάσεις.

Ο Επόπτης προΐσταται όλου του προσωπικού της Εποπτείας του Κτιρίου (επιστάτες, τεχνίτες, θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες και προσωπικό καθαριότητας), και υπογράφει όλες τις αναγκαίες βεβαιώσεις, παρουσιολόγια, αιτήσεις αδειών κ.λ.π που αφορούν το προσωπικό αυτό.

To Πρυτανικό Συμβούλιο εκτιμώντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες αποφασίζει την τοποθέτηση στην Εποπτεία προσωπικού των ακόλουθων ειδικοτήτων: α) Επιστάτη κτιρίων, β) Θυρωρό, γ) Νυχτοφύλακα, δ) Προσωπικό καθαριότητας, των οποίων οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Εποπτείας Πανεπιστημαικών Κτιρίων & Χώρων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προβαίνει αναλόγως των δυνατοτήτων και των αναγκών, στην τοποθέτηση τεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, (π.χ Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου, Χειριστή Οπτικοακουστικών Μέσων, Τεχνίτη Υδραυλικού κ.λπ) όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τεχνικού Προσωπικού καθορίζονται, σύμφωνα με τις ανάγκες του κτιρίου, από τον Επόπτη και τον Προϊστάμενο Συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου. Ο Επόπτης προΐσταται του προαναφερόμενου προσωπικού.

Στην Εποπτεία τηρούνται:

α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου, για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

β) Αρχείο των εγγράφων και της σχετικής αλληλογραφίας.

γ) Κτηματολόγιο μη αναλώσιμου υλικού.

δ) Μπλοκ τριπλότυπων αποδείξεων.

ε) Βιβλίο αποθήκης (εάν κρίνεται απαραίτητο)

ς) Μητρώο όλων των μηχανημάτων, στο οποίο εμφανίζεται η περιοδική συντήρησή τους (ψυκτικές και θερμαντικές μονάδες, ανελκυστήρες, συστήματα ασφάλειας κ.λ.π.)

Ο Επόπτης ή ο βοηθός Επόπτη απαλλάσσεται των καθηκόντων του μόνο με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συμβουλίου, κατόπιν εξουσιοδότησής του από τη Σύγκλητο.

Με την υπ’ αριθμ. 9η ΠΡΑΞΗ 2016-17 του Αναπληρωτή Πρύτανη (ΑΔΑ:ΩΧΟΚ46ΨΖ2Ν-5ΞΨ) αποφασίστηκε ο Ορισμός Εποπτών και Αναπληρωτών Επόπτη Πανεπιστημιακών Κτηρίων ως εξής:.

ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αριστείδης Κ. Παρμακέλης Τμήμα: Βιολογίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας &  Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736 - Fax: 210 727 4885

Με την υπ’ αριθμ. 128η ΠΡΑΞΗ 2017-18 του Αναπληρωτή Πρύτανη (ΑΔΑ: Ω9ΝΤ46ΨΖ2Ν-ΤΕΔ) αποφασίστηκε ο Ορισμός Εποπτών και Αναπληρωτών Επόπτη για το Κτηριακό Συγκρότημα Σ.Θ.Ε. ως εξής:

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Σ.Θ.Ε. & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ευστράτιος Βαλάκος Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων: Γραφείο: 69 (IX+12)
Οικοφυσιολογίας E-mail: evalakos[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4376 - Fax: 210 727 4635

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗ Σ.Θ.Ε. & ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Ασημίνα Αντωναράκου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγήτρια Μικροπαλαιοντολογίας Γραφείο: ...
  E-mail: aantonar[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4166 - Fax: 210 727 ...

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗ Σ.Θ.Ε. & ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Φώτιος Κ. Σιάννης Τμήμα: Μαθηματικών
Επίκουρος Καθηγητής Στατιστικής Γραφείο: 230 (...)
  E-mail: fsiannis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6502 - Fax: 210 727 6381

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗ Σ.Θ.Ε. & ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ιωάννης Σ. Παπαευσταθίου Τμήμα: Χημείας
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανόργανης Χημείας Γραφείο: 6 (...)
  E-mail: gspapaef[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4840 - Fax: 210 727 4782

 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αριστοτέλης Α. Τύμπας Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας στους Γραφείο: ... (...)
Νεότερους Χρόνους E-mail: tympas[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5544 - Fax: 210 727 5530

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ιωάννης Κοτρώνης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνικών Προγραμματισμού Γραφείο: Β 2
Παράλληλων Συστημάτων & Εφαρμογών E-mail: cotronis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5223 - Κιν: 694 888 4119

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Δημοσθένης Ν. Σταμόπουλος Τμήμα: Φυσικής
Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 35 (IV-4)
Στερεάς Κατάστασης E-mail: densta[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6823- Fax: 210 727 6711

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗ Σ.Θ.Ε. (ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ) & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Σ.Θ.Ε.

Νικόλαος Α. Παναγιωτόπουλος Κλιμάκιο Συντήρησης Σ.Θ.Ε.
Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Γραφείο Κλιμακίου Συντήρησης Σ.Θ.Ε. (Χ+0)
  E-mail: npanagtp[at]typa.uoa[dot]gr
Κινητό: 697 721 4782 Τηλέφωνο: 210 727 4541- 4120 - 7342

Σύμφωνα με το Άρθρο 69 παρ. 3 του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Π.Δ. 160/2008 - ΦΕΚ Α' 220 - 03.11.08): "Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία κάθε κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων ορίζεται από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες το ακόλουθο προσωπικό για κάθε Εποπτεία: α) Επιστάτης ή επιστάτες, όπου απαιτούνται, β) Θυρωρός ή θυρωροί, όπου απαιτούνται, γ) Φύλακας ή φύλακες, όπου απαιτούνται, δ) Νυκτοφύλακας ή νυκτοφύλακες, όπου απαιτούνται, ε) Καθαρίστρια ή καθαρίστριες, όπου απαιτούνται, στ) Ηλεκτρολόγοι (τεχνίτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων), όπου απαιτούνται, ζ) Υδραυλικοί (τεχνίτες υδραυλικών εγκαταστάσεων), όπου απαιτούνται, και η) Θερμαστές (τεχνίτες λεβητοστασίων), όπου απαιτούνται.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στεγάζεται παραπλεύρως της Κεντρικής Εισόδου της Σ.Θ.Ε. (Επίπεδο/Στάθμη + 4)

Επιστάτης Κτιρίων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εποπτείας Πανεπιστημαικών Κτιρίων & Χώρων που εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο στις 13/07/2004 και αναθεωρήθηκε το 2010: "Ως Επιστάτης Κτιρίου ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο υπάλληλος του κλάδου επιστατών ή ελλείψει προσωπικού του κλάδου αυτού ένας εκ των ικανοτέρων του κλάδου ΥΕ με ικανή προϋπηρεσία και σχετικές γνώσεις. Ο Επιστάτης εντάσσεται στο προσωπικό της Εποπτείας".

Ο Eπιστάτης Κτιρίου έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) Είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται και να αποχωρεί από την υπηρεσία του σύμφωνα με το καθορισμένο ωράριο εργασίας του και να υπογράφει στο Ειδικό Δελτίο Παρουσίας του προσωπικού
της Εποπτείας.

β) Οφείλει να ελέγχει την κανονική προσέλευση και αποχώρηση του λοιπού προσωπικού της Εποπτείας του κτιρίου, δηλαδή των θυρωρών, του προσωπικού φύλαξης, του προσωπικού καθαριότητας και των τεχνιτών.

γ) Οφείλει να τηρεί σχολαστικά το Δελτίο Προσέλευσης & Αποχώρησης όλου του προσωπικού, το οποίο αποσύρει πέντε (5) λεπτά μετά την καθορισμένη ώρα προσέλευσης και υπογραφής των υπαλλήλων και επανατοποθετεί πέντε (5) λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα αποχώρησης και υπογραφής των υπαλλήλων.

δ) Οφείλει να παραδίδει για έλεγχο το παρουσιολόγιο της προηγούμενης ημέρας στον Επόπτη του Κτιρίου και εν συνεχεία να το διαβιβάζει στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Διοικητικού.

ε) Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη Ημερησίου Δελτίου Συμβάντων του κτιρίου και την ενημέρωση του Επόπτη.

στ) Υποχρεούται καθημερινά να ενημερώνει τον Επόπτη ή το Βοηθό Επόπτη σχετικά με τις ενέργειες που κάνει για την επίλυση διαφόρων θεμάτων.

ζ) Αναφέρει αμέσως στον Επόπτη του Κτιρίου κάθε ζημιά που προκαλείται στους χώρους του από φοιτητές ή από οποιαδήποτε πρόσωπα που βρίσκονται εντός του και τον ενημερώνει για κάθε αξιοσημείωτο γεγονός, που συμβαίνει στο χώρο της Εποπτείας του.

η) Ενημερώνει αμέσως τον Επόπτη ή το Βοηθό Επόπτη για κάθε φθορά ή βλάβη που παρατηρεί στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο.

θ) Φροντίζει με σχολαστικότητα για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου, για την τάξη και την άψογη εξωτερική και εσωτερική εμφάνισή του, περιέρχεται σε συχνά χρονικά διαστήματα τους κοινόχρηστους χώρους, τα Εργαστήρια, τα Γραφεία, τα Αναγνωστήρια, τις Βιβλιοθήκες, τα Αμφιθέατρα τις Αίθουσες Διδασκαλίας και λοιπούς χώρους της Εποπτείας, διαπιστώνει και αποκαθιστά κάθε σχετικό πρόβλημα που δημιουργείται.

ι) Συνεργάζεται με τις φοιτητικές οργανώσεις για τη χρησιμοποίηση των ειδικών χώρων για τις αφισοκολλήσεις, ανακοινώσεις κ.λπ.

ια) Φροντίζει για την έγκαιρη παραγγελία των υγρών καυσίμων του κτιρίου και ορίζεται μέλος της τριμελούς επιτροπής παραλαβής τους.

ιβ) Εισηγείται στον Επόπτη ή στο Βοηθό Επόπτη για την έγκαιρη παραγγελία των ειδών καθαριότητας και υγιεινής και φροντίζει για τη φύλαξη της αποθήκης και την παράδοση στο προσωπικό καθαριότητας των αναγκαίων ειδών για την καθημερινή καθαριότητα. Τηρεί το Βιβλίο Αποθήκης στο οποίο καταγράφει ανά τρίμηνο το υπάρχον υλικό και εν συνεχεία υπογράφεται από τον ίδιον και τον Επόπτη.

ιγ) Φροντίζει, ώστε το προσωπικό καθαριότητας να συλλέγει και να απορρίπτει στους κάδους απορριμμάτων του κτιρίου όλα τα άχρηστα αντικείμενα (σκουπίδια) και ελέγχει καθημερινά την αποκομιδή των σκουπιδιών από τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου.

ιδ) Επιμελείται καθημερινά για το άναμμα και το σβήσιμο των φώτων του κτιρίου, όπου δεν λειτουργεί αυτόματα ο φωτισμός.

ιε) Ο Επιστάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί με κάθε σχολαστικότητα και ασφάλεια ειδικό ερμάριο, με αριθμημένες θέσεις και υπόμνημα των θέσεων αυτών, όπου αναρτώνται τα κλειδιά όλων των χώρων του κτιρίου.

   
Επιστάτης Κτιρίων Σ.Θ.Ε.: Παναγιώτης Ζερβόπουλος
Τηλέφωνο: 210 727 4683 - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email:
   

ΦΥΛΑΞΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με το Άρθρο 69 παρ. 4 του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Π.Δ. 160/2008 - ΦΕΚ Α' 220 - 03.11.08): "Για την αποτελεσματικότερη φύλαξη του ιδρύματος και της περιουσίας του μπορεί με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου του οικείου Α.Ε.Ι. να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό με αποκλειστική ευθύνη τη φύλαξη των εξωτερικών και εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων και του εξοπλισμού τους, σε περίπτωση που το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου κρίνεται ότι δεν επαρκεί για την επίτευξη του σκοπού αυτού", και - σύμφωνα με το Άρθρο 69 παρ. 5 - του ίδιου Κανονισμού: "Η υπηρεσία φύλαξης του οικείου Α.Ε.Ι. (θυρωροί, φύλακες, νυκτοφύλακες) λειτουργεί σε 24ωρη βάση και κατά τις διακοπές και αργίες. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ή Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αλλάζει την ώρα έναρξης και λήξης ή να περιορίζει τις ώρες εργασίας κατά τις ημέρες των διακοπών".

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εποπτείας Πανεπιστημαικών Κτιρίων & Χώρων που εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο στις 13/07/2004 και αναθεωρήθηκε το 2010: "Οι εργασίες καθαρισμού και φύλαξης των κτιρίων, σε περίπτωση ανεπάρκειας προσωπικού, ανατίθενται κυρίως σε εργολάβους που αναδεικνύονται από διαγωνισμούς και κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης".

Ειδικότερα:

α) Η εργολαβία καθαριότητας πρέπει να διαθέτει έμπειρο και επαρκές προσωπικό και τα απαραίτητα τεχνικά και υλικά μέσα για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων και να φροντίζει για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής. Ο καθαρισμός όλων των χώρων (Εκπαιδευτηρίων – Αμφιθεάτρων, Εργαστηρίων, Βιβλιοθηκών, Γραφείων κ.λπ.) θα γίνεται καθ’ υπόδειξη του Επόπτη και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τη σύμβαση που υπογράφεται με τον ανάδοχο.

β) Η εργολαβία φύλαξης πρέπει να διαθέτει έμπειρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο και επαρκές προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να είναι συνεχώς εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέσα (κινητό ή άλλο μέσο επικοινωνίας, φακό κ.λπ.). Το προσωπικό φύλαξης - καθ’ υπόδειξη του Επόπτη και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης και τη σύμβαση που υπογράφεται με τον ανάδοχο - θα πρέπει να ελέγχει και να φυλάσσει το κτίριο αποτρέποντας κάθε κακόβουλη πράξη, έτσι ώστε οι ευρισκόμενοι στο κτίριο να είναι ασφαλείς.

Σε περίπτωση κινδύνου (πυρκαγιά, σεισμός κ.ά.) το προσωπικό φύλαξης ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Επόπτη.

Ο Επόπτης δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στον Επιστάτη του κτιρίου για τον έλεγχο τήρησης των συμβατικών όρων εκ μέρους των εργολάβων.

 

Υπεύθυνος Εργολαβίας Καθαριότητας

   
Υπεύθυνος Εργολαβίας Καθαριότητας Σ.Θ.Ε.:
Τηλέφωνο: 210 727 4500 - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

 

Υπεύθυνος Εργολαβίας Φύλαξης

   
Υπεύθυνος Εργολαβίας Φύλαξης Σ.Θ.Ε.:
Τηλέφωνο: 210 727 .... - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΘΥΡΩΡΕΙΑ/ΦΥΛΑΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Θυρωρός Κτιρίου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εποπτείας Πανεπιστημαικών Κτιρίων & Χώρων που εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο στις 13/07/2004 και αναθεωρήθηκε το 2010: "Ως Θυρωρός Κτιρίου τοποθετείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο υπάλληλος του κλάδου θυρωρών ή φυλάκων. Ο Θυρωρός εντάσσεται στο προσωπικό της Εποπτείας".

Ο Θυρωρός Κτιρίου έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) Πρέπει να βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην καθορισμένη θέση μέσα στο κτίριο (θυρωρείο) και να μην απομακρύνεται από αυτήν μέχρι να παραδώσει υπηρεσία στον επόμενο θυρωρό ή φύλακα ή νυχτοφύλακα αφού τον ενημερώσει γενικά για την κατάσταση του κτιρίου.

β) Οφείλει να είναι τυπικός και να συμπεριφέρεται με ευγένεια σε όσους προσέρχονται στο κτίριο και να δίνει με προθυμία τις πληροφορίες που του ζητούνται πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

γ) Απαγορεύει την είσοδο στο κτίριο σε πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με τις υπηρεσίες που στεγάζονται σε αυτό. Για τον σκοπό αυτό είναι υπεύθυνος για τον αυστηρό έλεγχο των πάσης φύσεως προσώπων και οχημάτων, όπου υπάρχει πρόσβαση σε αυτά.

δ) Ελέγχει κατά την προσέλευση και την αποχώρησή του όλους τους χώρους του κτιρίου, ώστε να μην παραμένουν μέσα σε αυτό πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με την υπηρεσία, και φροντίζει ιδιαίτερα για την ασφάλεια του κτιρίου.

ε) Ασφαλίζει σχολαστικά όλους τους χώρους του κτιρίου (πόρτες - παράθυρα) για την αποφυγή κλοπών, εισροή υδάτων από βροχοπτώσεις και για την πρόληψη πυρκαγιών.

στ) Έχει εντός του θυρωρείου αναρτημένο πίνακα των τηλεφώνων άμεσης ανάγκης, δηλαδή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Άμεσης Δράσης, των Βλαβών, καθώς επίσης και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και των προσώπων που προΐστανται ή συνεργάζονται με αυτόν, δηλαδή του Επόπτη, του Επιστάτη, του Ηλεκτρολόγου κ.λπ.

ζ) Ειδοποιεί αμέσως τον Επόπτη, το Βοηθό Επόπτη ή τον Επιστάτη του Κτιρίου σε περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του θυρωρείου.

η) Υποδεικνύει τους ειδικούς χώρους που υπάρχουν στο κτίριο για την αφισοκόλληση και ανάρτηση διαφόρων ενημερωτικών εντύπων, ανακοινώσεων κ.λπ. Σε διαφορετική περίπτωση ενημερώνει τον Επιστάτη ή τον Επόπτη.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ/ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

   
Θυρωρός/Φύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 4379 - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΘΥΡΩΡΕΙΟ/ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

   
Θυρωρός/Φύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 4772 - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΘΥΡΩΡΕΙΟ/ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

   
Θυρωρός/Φύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 4219 - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΘΥΡΩΡΕΙΟ/ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

   
Θυρωρός/Φύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 6426 - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΘΥΡΩΡΕΙΟ/ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

   
Θυρωρός/Φύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 .... - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΘΥΡΩΡΕΙΟ/ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   
Θυρωρός/Φύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 5111 - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΘΥΡΩΡΕΙΟ/ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

   
Θυρωρός/Φύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 6719 - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΘΥΡΩΡΕΙΟ/ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

   
Θυρωρός/Φύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 4549 - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΘΥΡΩΡΕΙΟ/ΦΥΛΑΚΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

   
Θυρωρός/Φύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 6455 - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

Οι βάρδιες των Θυρωρείων/Φυλακίων καλύπτονται από εργαζόμενους του ΕΚΠΑ και Φύλακες της "MONDIAL POL HELLAS SECURITY SERVICE A.E."

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Νυχτοφύλακας Κτιρίου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εποπτείας Πανεπιστημαικών Κτιρίων & Χώρων που εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο στις 13/07/2004 και αναθεωρήθηκε το 2010: "Ως υπεύθυνος νυχτοφύλακας ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο ο νυχτοφύλακας ο οποίος έχει τα νόμιμα προσόντα. O νυχτοφύλακας εντάσσεται στο προσωπικό της Εποπτείας".

O νυχτοφύλακας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) Είναι υποχρεωμένος να περιέρχεται σχολαστικά το κτίριο μόλις αναλάβει υπηρεσία για να διαπιστώσει ότι :

i. Τα κάθε είδους κουφώματα του κτιρίου (πόρτες, παράθυρα κ.λπ.) είναι πολύ καλά κλεισμένα και ασφαλισμένα.

ii. Τα φώτα των Γραφείων, των Αιθουσών Διδασκαλίας, των Βιβλιοθηκών, των Εργαστηρίων κ.λπ., είναι σβησμένα, εκτός εκείνων που θεωρούνται απαραίτητα για τον νυχτερινό φωτισμό ασφαλείας του κτιρίου.

iii. Οι βρύσες είναι όλες καλά κλεισμένες και δεν βρίσκεται κανένα άτομο εντός του κτιρίου ούτε υπάρχει κανένα ύποπτο αντικείμενο.

iv. Ειδικότερα, σε συγκροτήματα κτιρίων είναι υποχρεωμένος να περιέρχεται και γύρω από τα κτίρια και να ελέγχει ενδεχόμενες ύποπτες κινήσεις.

β) Κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής του περιπολίας, περιερχόμενος με σχολαστικότητα πάντα όλους τους χώρους του κτιρίου, δηλώνει συγχρόνως την παρουσία του στους καθορισμένους τόπους του κτιρίου, με τον ωρογράφο, όπου υπάρχει.

γ) Ειδοποιεί τον Επόπτη του Κτιρίου σε περίπτωση επισήμανσης ύποπτων προσώπων, κινήσεων ή θορύβων μέσα στο κτίριο, καθώς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσα στο κτίριο ή σε κτίριο που βρίσκεται κοντά, καταβάλλοντας συγχρόνως κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της εστίας της φωτιάς, είτε με τους πυροσβεστήρες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία μέσα στο κτίριο είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

δ) Τέλος, ενημερώνει τον Επιστάτη και τον Επόπτη του Κτιρίου για τα όσα συνέβησαν στο κτίριο κατά την διάρκεια της νυχτερινής του υπηρεσίας και τα γράφει στο Βιβλίο Συμβάντων, που υπάρχει ειδικά για τον σκοπό αυτό.

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

   
Νυχτοφύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 .... - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

   
Νυχτοφύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 .... - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

   
Νυχτοφύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 .... - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

   
Νυχτοφύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 .... - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   
Νυχτοφύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 .... - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

   
Νυχτοφύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 .... - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...
   

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

   
Νυχτοφύλακας Κτιρίου: ...
Τηλέφωνο: 210 727 .... - Κινητό: ... ... .... - Fax: 210 727 .... - Email: ...