Αρχική σελίδα » Υποδομές » Υπηρεσίες Υποστήριξης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Π.Δ. 160/2008 - ΦΕΚ Α' 220 - 03.11.08) "το έργο των Α.Ε.Ι. υποστηρίζεται από τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες κάθε ιδρύματος", οι οποίες "διαρθρώνονται σύμφωνα με τον Οργανισμό Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών κάθε Α.Ε.Ι. και έχουν ως αποστολή: "α) την αξιόπιστη στήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος, β) τη συμβολή τους στην αναβάθμιση της ποιότητας των συνθηκών εργασίας των μελών του δρύματος και γ) την οργανωτική και επιτελική στήριξη και την ενεργό συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή πορεία του ιδρύματος".

Συνεπώς, οι Υπηρεσίες Υποστήριξης στοχεύουν στην κάλυψη ενός ευρύτατου φάσματος αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Σχολής, μέσω της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας όλων των υποδομών της, της άμεσης και αποδοτικής επίλυσης κάθε εμφανιζόμενου προβλήματος, της συστηματικής διευκόλυνσης του προσφερόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, της δημιουργίας και διατήρησης κλίματος ασφάλειας, καθώς και της εξασφάλισης συνθηκών διαρκούς προσήλωσης τόσο των μελών Δ.Ε.Π. όσο και των φοιτητών στη διαδικασία της μάθησης.

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης αποσκοπούν:

α) στην εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας και στην αύξηση της διαθεσιμότητας των τεχνικών υποδομών της Σχολής,

β) στη γρήγορη επίλυση τεχνικής φύσεως προβλημάτων από εξειδικευμένους τεχνικούς

γ) στην παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των υποδομών

δ) σε ελέγχους και παρακολούθηση ασφαλείας

ε) στην παροχή πληροφοριών τεχνικής υποστήριξης

στ) στην εγκατάσταση, συντήρηση και μείωση του κόστους λειτουργίας ...

ζ) ... ... ...

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης παρέχονται από:

- το Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής

- το Τμήμα Συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας

- ...