Αρχική σελίδα » Προγράμματα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Τμήματα της Σχολής παρέχουν προπτυχιακές, αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές. Οι προπτυχιακές σπουδές είναι τετραετείς και υλοποιούνται εντός οκτώ (8) εξαμήνων διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων παρακο­λούθησης διδασκαλίας, διαλέξεων, εκτέλεσης εργασιών και εργαστηριακών – πρακτι­κών ασκήσεων, συμμετοχής σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτης και εξετάσεων. Μετά το πέρας της φοίτησης, απονέμεται δίπλωμα, το οποίο είναι ισοδύναμο με το Ευρωπαϊκού τύπου πτυχίο .... Επίσης στην Σχολή λειτουργούν … μονοτμηματικά και άλλα … διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και προγράμματα που οδηγούν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Τέλος, η Σχολή συμμετέχει σε μια πληθώρα προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, εντός και εκτός Ελλάδος, που σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν και να καταρτίσουν καλύτερα τους φοιτητές της ...