Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

04.08.2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

 

Σύμφωνα με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ > ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του ΕΛΚΕ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κωδικός ΟΠΣ 5001188, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η υποβολή των προτάσεων ορίζεται μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:30

Σχετικά έγγραφα:

1. PDF της πρόσκλησης (όπως ακριβώς αναρτήθηκε στο Δι@ύγεια)

2. Αίτηση του υποψηφίου

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν1599 που πρέπει να συμπληρώσει ο υποψήφιος