Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

19.01.2017

Προκήρυξη εκλογών για τη θέση του εκπροσώπου της Σχολής Θετικών Επιστημών και του αναπληρωτή του με τριετή θητεία στην Επιτροπή Ερευνών του Ε.Κ.Π.Α.

Από Κοσμήτορα Σ.Θ.Ε., Καθηγητή Κων. Βαρώτσο

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 της με αριθμ. ΚΑ/679/22.8.96 (ΦΕΚ 826) Κοινής Διυπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας (παρ. 1 & 2) - Συνημμένο 1

2. Το άρθρο 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195, παρ. 17α)

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 00421/13.01.2017 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Θ. Σφηκόπουλου, με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών» - Συνημμένο 2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

1. Την Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου της Σχολής Θετικών Επιστημών και του αναπληρωτή του με τριετή θητεία στην Επιτροπή Ερευνών του Ε.Κ.Π.Α.

2. Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 από ώρα 10.00 έως 15.00. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με κάλπη.

3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά, έως την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.30, στη Γραμματεία της Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.

4. Ορίζεται ως χώρος διεξαγωγής των εκλογών για τη θέση του εκπροσώπου της Σχολής Θετικών Επιστημών και του αναπληρωτή του με τριετή θητεία στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΚΠΑ η αίθουσα του Συμβουλίου της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Σε περίπτωση που απαιτηθούν επαναληπτικές εκλογές, αυτές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017, στον ίδιο χώρο κατά τις ίδιες ώρες.

5. Ορίζεται ως όργανο διενέργειας των εκλογών η παρακάτω Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής
2. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Χημείας
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Τα καθήκοντα του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής ανατίθενται στην Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής κα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ.

6. Δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων κατά προτεραιότητα έχουν οι Καθηγητές Α’ βαθμίδας και οι Αναπληρωτές Καθηγητές.

[…] Προκειμένου για Α.Ε.Ι., τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ τα οποία κατά προτεραιότητα θα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή […] τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών πρέπει να έχουν εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα που τεκμηριώνεται, από δημοσιεύσεις σε περιοδικά κύρους, βιβλία και μονογραφίες και από αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων και πείρα σε ζητήματα, σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων. Ειδικά για τα ΑΕΙ τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας τα 3 τελευταία χρόνια τουλάχιστον 4 επιστημονικές εργασίες. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής […] (βλ. Συνημμένο 1).

7. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής με γραπτή τους δήλωση στην Εφορευτική Επιτροπή.

8. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4009/11 με την τροποποίηση που επήλθε με το Άρθρο 3 παρ. 8 του Ν.4076/12.

9. Οι εκλογείς προσέρχονται στην ψηφοφορία με το δελτίο της αστυνομικής/ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους, το οποίο προσκομίζουν στην Εφορευτική Επιτροπή.

O Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Κωνσταντίνος Α. Βαρώτσος
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής