Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.09.2022

Ανακοίνωση για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Από Κοσμήτορα Σ.Θ.Ε. Καθηγητή Ι. Εμμανουήλ

 

Οι υπογράφοντες Κοσμήτορες Σχολών Θετικών Επιστημών θεωρούν ότι η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια είναι αναγκαία και απαραίτητη για τους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Με γνώμονα την ανωτέρω θέση, οι υπογράφοντες επιθυμούν να θέσουν υπ’ όψιν των αρμοδίων του Υπουργείου Παιδείας, τα κάτωθι σε σχέση με το Άρθρο 99 (Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας) του Νόμου 4957/2022:

1.Οι προβλεπόμενες 60, κατ’ ελάχιστον, πιστωτικές μονάδες (οι οποίες αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη ενός πτυχίου τετραετούς φοίτησης) ουσιαστικά προσαυξάνουν κατά ένα έτος τη διάρκεια φοίτησης.

2. Η πρόβλεψη για τη λειτουργία ενός και μόνο προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε κάθε ΑΕΙ είναι ασφυκτική, δεδομένου ότι χιλιάδες απόφοιτοι «καθηγητικών» Τμημάτων και Σχολών θα υποχρεωθούν να συνωστίζονται για μια θέση παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδα­κτικής επάρκειας.

3. Δημιουργούνται δυσεπίλυτα προβλήματα στις Σχολές των ΑΕΙ, των οποίων οι απόφοιτοι έχουν μεν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για πρόσληψη Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά τα οικεία ΑΕΙ δεν έχουν Τμήματα ή Σχολές Επιστημών Αγωγής (όπως είναι, για παράδειγμα, η Σχολή ΕΜΦΕ του ΕΜΠ).

4. Οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 456 δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα για τους ήδη φοιτούντες, οι οποίοι δεν θα αποφοιτήσουν έως την 31η/08/2023, αλλά θα έχουν παρακολουθήσει όλα ή μέρος των μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας τα οποία είναι ενταγμένα στο υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το μέχρι τώρα ισχύον νομικό πλαίσιο. Επίσης, οι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, έχουν επιλέξει τα Τμήματα και τις Σχολές τους με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου νομικού πλαισίου. Θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί πρόνοια σε σχετική εγκύκλιο για τις μεταβατικές διατάξεις, που να περιλαμβάνει και αυτούς τους φοιτητές.

5. Η πρακτική άσκηση της παραγράφου 5ββ δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί για το μάθημα της Χημείας και της Γεωλογίας/Γεωγραφίας, εξαιτίας των περιορισμένων ωρών διδασκαλίας των κλάδων ΠΕ04.02 και ΠΕ04.05.

6. Οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών, οι οποίες εκ των πραγμάτων θα απαιτηθούν, συνιστούν ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η διάρκεια ισχύος των μεταβατικών διατάξεων εμφανίζεται ως ασφυκτική.

Με βάση τα ανωτέρω και εν όψει της έκδοσης σχετικών διευκρινιστικών εγκυκλίων, θεωρούμε ότι πρέπει να οργανωθεί μία συνάντηση με τους Κοσμήτορες όλων των Σχολών, των οποίων οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για πρόσληψη Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να επισημανθούν και από την πλευρά τους τα σημεία του Άρθρου 99 που χρήζουν βελτιώσεων, με σκοπό την απρόσκοπτη και κατά το δυνατόν ομαλότερη εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο αυτό.

Εμμανουήλ Ιωάννης, Σχολή Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κουρκουλής Σταύρος, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ

Μητρόπουλος Αθανάσιος, Σχολή Θετικών Επιστημών Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ξανθόπουλος Στυλιανός, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παπαθεοδώρου Γεώργιος, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Πλαγιανάκος Βασίλειος, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στρατάκης Εμμανουήλ, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης

Φλούδας Γεώργιος, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Χαραλάμπους Χαρά, Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ