Αρχική σελίδα » Πληροφορίες » Χρηματοδοτήσεις Συνεδρίων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΛΚΕ 13233 & 10824

Στις ιστοσελίδες της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται αναλυτικά ανά Τμήμα όλες οι εγκριθείσες από την Κοσμητεία αιτήσεις χρηματοδότησης για:

α) τη συμμετοχή μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε διεθνή Συνέδρια (από κονδύλια του Προγράμματος με κωδικό ΕΛΚΕ 13233 - πρώην 10812) και

β) τη διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων από τα Τμήματα (από κονδύλια του Προγράμματος με κωδικό ΕΛΚΕ 10824)

Α. Χρηματοδότηση μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια (Πρόγραμμα ΕΛΚΕ 13233 - πρώην 10812)

     
  Η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος στη συνεδρία της 27/12/2012, αποφάσισε την τροποποίηση προγενέστερης απόφασής της σχετικά με τη δυνατότητα μιάς συμμετοχής μέλους Δ.Ε.Π. σε Συνέδριο ανά έτος έτσι ώστε κάθε μέλος Δ.Ε.Π. να έχει πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχει ανά έτος σε περισσότερα του ενός Συνέδρια, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος συμμετοχών να μην υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο, μετά το Β' τετράμηνο κάθε έτους, τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την κάλυψη μεγαλύτερου ποσού για τη συμμετοχή τους σε Συνέδριο. Το αίτημα υποβάλλεται προς έγκριση στο Ειδικό Επταμελές όργανο του ΕΛΚΕ, ύστερα από εισήγηση του οικείου Κοσμήτορα.  
     
     

Το Συμβούλιο της Κοσμητείας στη συνεδρίασή του της 06/12/2011, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με τη χρηματοδότηση μελών Δ.Ε.Π. για συμμετοχή τους σε διεθνή Συνέδρια (από κονδύλια του Προγράμματος με κωδικό ΕΛΚΕ 10812) και το σχετικό έγγραφο του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ερευνητικού Προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας» με κωδικό 10812, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά τη συμμετοχή με παρουσίαση σε ΔΙΕΘΝΗ συνέδρια τα οποία πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Για το λόγο αυτό δεν εγκρίνεται χρηματοδότηση συμμετοχής μέλους ΔΕΠ ή συνεργάτη του σε Πανελλήνια Συνέδρια.

2. Σε περιπτώσεις αίτησης χρηματοδότησης για παρουσίαση εργασιών σε Διεθνές Συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται στην ΑΘΗΝΑ, δύναται να εγκριθεί η χρηματοδότηση ΜΟΝΟΝ της εγγραφής στο εν λόγω Συνέδριο (του μέλους ΔΕΠ ή του συνεργάτη του ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας) και δεν καλύπτεται καμία άλλη δαπάνη.

3. Μέλος ΔΕΠ δύναται να παραχωρήσει μέρος ή το σύνολο του ποσού χρηματοδότησης που του αντιστοιχεί ΜΟΝΟΝ σε συν-συγγραφέα ο οποίος δεν δικαιούται αυτοδύναμη χρηματοδότηση προκειμένου να παρουσιάσει την εργασία στο Συνέδριο, όπως: υποψήφιο διδάκτορα, ΕΕΔΙΠ, ΙΔΑΧ κ.λπ. του ΕΚΠΑ. Δεν εγκρίνεται οποιαδήποτε παραχώρηση ποσού σε άλλο μέλος ΔΕΠ, και σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοσμητείας της 31/03/2011, καθορίστηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες έγκρισης της χρηματοδότησης μελών Δ.Ε.Π. για συμμετοχή τους σε διεθνή Συνέδρια από κονδύλια τα οποία διαχειρίζεται το Συμβούλιο Κοσμητείας:

• Η συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια χρηματοδοτείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος θα συμμετάσχει για την παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας η οποία έχει γίνει αποδεκτή. Για κάθε εργασία που παρουσιάζεται έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ένας μόνον συγγραφέας (μέλος Δ.Ε.Π., υποψήφιος Διδάκτορας, Ε.Ε.ΔΙ.Π., μεταπτυχιακός), ανεξαρτήτως φορέα χρηματοδότησης (απόσπασμα από απόφαση της Συγκλήτου).

• Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων είναι να μην υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση από τον ίδιο ή από άλλο φορέα και να μην γίνεται αναφορά στην εργασία με ευχαριστίες για χρηματοδότηση από άλλο φορέα ή οργανισμό. Για το λόγο αυτό, όταν κατατίθενται τα δικαιολογητικά στον ΕΛΚΕ για τη συμμετοχή θα προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση επί της οποίας θα αναγράφεται, ότι δεν πρόκειται να του καταβληθεί η εν λόγω δαπάνη από τον ίδιο ή από άλλον φορέα ή οργανισμό (απόσπασμα από απόφαση της Συγκλήτου).

Στην ίδια συνεδρίαση το Συμβούλιο Κοσμητείας ομόφωνα αποφάσισε:

1. Δεδομένου ότι το ποσό το οποίο θα διατεθεί στην Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. για κάλυψη των ανωτέρω δαπανών είναι 416.748 ευρώ και ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής (συμπεριλαμβανομένου και του Φαρμακευτικού Τμήματος) είναι 430 μέλη, ορίζεται ως ανώτατο όριο χρηματοδότησης το ποσό των 1.000 ευρώ ανά μέλος ΔΕΠ για τη διετία 2011 - 2012.

2. Επειδή η συνολική δαπάνη συμμετοχής πιθανώς να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, θα προταθεί στον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης όπως, δαπάνες οι οποίες δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα της Κοσμητείας να είναι δυνατό να καλυφθούν από άλλα Ερευνητικά Προγράμματα.

3. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος όπου υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο θα συμμετάσχει στο Συνέδριο με παρουσίαση. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση εάν θα αιτηθεί ένα μέλος Δ.Ε.Π. χρηματοδότηση για τον εαυτό του ή άλλο συν-συγγραφέα, πχ. υποψήφιο Διδάκτορα, μεταπτυχιακό φοιτητή, κ.λπ. του ΕΚΠΑ, ο οποίος ενδέχεται να επιφορτιστεί με το καθήκον της παρουσίασης της εργασίας στο εν λόγω Συνέδριο, επειδή αυτά τα χρήματα θα χρεωθούν στο συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ το οποίο θα τα αιτηθεί και θα αφαιρεθούν από το δικό του μερίδιο.

4. Η αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από έγκυρο αποδεικτικό έγκρισης/αποδοχής της εργασίας ή της περίληψης που θα παρουσιάσει στο Συνέδριο ο ενδιαφερόμενος.

5. Κάθε αίτηση θα εγκρίνεται αρχικά από ένα συλλογικό όργανο του οικείου Τμήματος της Σχολής (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση Τμήματος). Στη συνέχεια, τα εγκεκριμένα (και μόνον) αιτήματα θα διαβιβάζονται στην Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. Το Συμβούλιο της Κοσμητείας θα συνέρχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για την οριστική έγκριση των αιτημάτων.

6. Δε θα εγκρίνεται καμία χορήγηση/αίτημα χορήγησης προκαταβολής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

7. Μετά την επιστροφή από το Συνέδριο, ο αιτών οφείλει να καταθέσει στον ΕΛΚΕ - σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του - όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει η πληρωμή, μαζί με την εντολή πληρωμής η οποία υπογράφεται από τον Κοσμήτορα ως Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

8. Δύναται να εγκριθεί συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια και εντός της Ελλάδος.

9. Θα διαμορφωθεί στον ιστότοπο της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. ειδικός χώρος στον οποίο θα αναρτώνται οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την προέγκριση των αιτήσεων για χρηματοδότηση, όπως και αναλυτική κατάσταση των τελικών χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα της Κοσμητείας.

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων (Κωδ. ΕΛΚΕ 70/4/13233)

 

Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τα οποία παρουσιάζουν εργασία τους σε Διεθνές Συνέδριο και επιθυμούν να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή τους σε αυτό, ακολουθούν την εξής διαδικασία:

1. Υποβάλλουν προς την Κοσμητεία της Σχολής τους (δια του Κοσμήτορος) σχετική αίτηση, με τα απαιτούμενα συνημμένα, σύμφωνα με το παρακάτω επισυναπτόμενο πρότυπο, έχοντας υπόψη:

α) Να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία της αίτησης (τίτλος εργασίας, συγγραφείς κ.ο.κ.)

β) Η αίτηση να αναφέρεται απαραίτητα σε Διεθνές Συνέδριο και να επισυνάπτεται πάντα αντίγραφο αποδοχής της εργασίας και Ανακοίνωση (call) Διενέργειας του Συνεδρίου.

γ) Όταν παρουσιάζονται στο ίδιο Συνέδριο δύο ή περισσότερες ανακοινώσεις με κοινό συγγραφέα, εφόσον αυτός ο κοινός συγγραφέας αιτείται χρηματοδότησης για να μεταβεί στο Συνέδριο, η χρηματοδότηση συμμετοχής και άλλου συγγραφέα θα εξετάζεται μόνον εφόσον οι διαθέσιμοι πόροι επαρκούν να καλύψουν όλα τα αιτήματα.

δ) Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να αιτούνται μόνον τις επιλέξιμες, σύμφωνα με την Απόφαση της Συγκλήτου, δαπάνες (εισιτήρια μετάβασης, διαμονή και εγγραφή στο Συνέδριο).

ε) Όπως ρητά αναφέρεται στην Απόφαση της Συγκλήτου, οι δαπάνες θα γίνονται σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Επομένως, ο μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων καθορίζεται από την διανυκτέρευση μια μέρα πριν την έναρξη του Συνεδρίου μέχρι και τη διανυκτέρευση της τελευταίας μέρας του Συνεδρίου.

στ) Το ποσό που αιτείται το μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην αίτησή του και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κοσμητόρων είναι δεσμευτικό, ήτοι δεν μπορεί κατά την απόδοση των δικαιολογητικών της μετακίνησής του να πληρωθεί μεγαλύτερο ποσό από εκείνο που θα του έχει εγκριθεί καθώς το ποσό αυτό θα έχει ήδη αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Σημειώνεται ότι πριν την κοινοποίηση του εκάστοτε πρακτικού της Επιτροπής Κοσμητόρων δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί παραστατικά.

ζ) Δεν θα πρέπει να εκδίδουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (ή Invoice) για τη διαμονή τους με ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί ο Οδηγός Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ήτοι 170 € ανά διανυκτέρευση εκτός Ελλάδας ή 130 € ανά διανυκτέρευση εντός Ελλάδας.  

η) Η αίτηση του κάθε μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να γίνεται απαραίτητα τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την διεξαγωγή του Συνεδρίου..

2. Ο Κοσμήτορας της Σχολής εισάγει σε Συνεδρίαση της Κοσμητείας τις αιτήσεις που του έχουν υποβληθεί.

3. Η Κοσμητεία επιβεβαιώνει για κάθε αίτηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στη σχετική απόφαση της Συγκλήτου της 21/07/2015, κατατάσσει το Συνέδριο σε έναν από τους τύπους:

Α) εκ των σημαντικότερων στην επιστημονική περιοχή

Β) συστηματικό (διενεργείται περιοδικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα)

Γ) περιστασιακό (διενεργείται για ειδικούς λόγους όποτε και αν προκύψουν)

και διατυπώνει τη γνώμη της. Κατόπιν, oι εγκεκριμένες από το Συμβούλιο της Κοσμητείας αιτήσεις, στέλνονται στην Επιτροπή Κοσμητόρων συγκεντρωτικά.
    
4. Ο Κοσμήτορας εισηγείται στην "Επιτροπή Κοσμητόρων" - η οποία είναι υπεύθυνη για τη Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνή Συνέδρια - σχετικά με τις αιτήσεις της Σχολής του και η Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση και το ύψος χρηματοδότησης έως 1.500 € ανά Συνέδριο (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων). Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ενημερώνονται από τον Κοσμήτορα αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής, η οποία πρέπει να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία μετακίνησης.

Μετά το πέρας του Συνεδρίου, το μέλος που συμμετείχε υποβάλλει απόδοση στον ΕΛΚΕ (κ. Κυρ. Καστανά στη Χρ. Λαδά και κ. Ελ. Αλεξοπούλου στην Πανεπιστημιόπολη), η οποία περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα και πρωτότυπα παραστατικά:

α) Διαβιβαστικό εγγράφων (για τον αρ Πρωτ)
    
β) Εντολή Πληρωμής (έντυπο ΕΛΚΕ Ε-ΔΠ-07-Ε4.V9), ανυπόγραφη
    
γ) Ημερολόγιο κίνησης (έντυπο ΕΛΚΕ Ε-ΔΠ-07-Ε7.V9 υπογεγραμμένο στη θέση «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ»)
    
δ) Για την πληρωμή των εισιτηρίων, σε περίπτωση μετακίνησης αεροπορικώς, πρωτότυπη Απόδειξη Πώλησης Εισιτηρίων στα στοιχεία του ΕΛΚΕ (ΑΦΜ του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ, Special Research Account – University of Athens, Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος), απόδειξη εξόφλησης της ΑΠΕ ή κίνηση κάρτας, e ticket (ηλεκτρονική κράτηση) και κάρτες επιβίβασης.

ε) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στα στοιχεία του ΕΛΚΕ για τη διαμονή σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα ή invoice/receipt σε προσωπικά στοιχεία ή του ΕΛΚΕ για τη διαμονή σε ξενοδοχείο στο εξωτερικό, καθώς επίσης και απόδειξη πληρωμής τους (αναγραφή μετρητοίς ή paid στο παραστατικό ή κίνηση κάρτας).

στ) Απόδειξη, Invoice ή Receipt για την εγγραφή στο Συνέδριο και απόδειξη πληρωμής της (αναγραφή μετρητοίς ή paid στο παραστατικό ή κίνηση κάρτας).

ζ) Το πρόγραμμα του Συνεδρίου
    
η) Αντίγραφο της εργασίας του

θ) Μια σύντομη έκθεση για το Συνέδριο (1-2 σελίδες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, δεν θα πρέπει να εκδίδουν οποιοδήποτε παραστατικό πριν ενημερωθούν από την Επιτροπή Ερευνών ότι έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια σχετική Απόφαση Έγκρισης της δαπάνης. Για το λόγο αυτό και επειδή τα χρονικά περιθώρια δεν θα επαρκούν, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή αν από την υποβολή της στον ΕΛΚΕ δεν μεσολαβεί τουλάχιστον ένας (1) μήνας μέχρι την ημερομηνία μετακίνησης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Απαραίτητα έντυπα για την τελική υποβολή των δικαιολογητικών:

         
Οδηγός Xρηματοδότησης & Διαχείρισης ΕΛΚΕ *
Ημερολόγιο Κίνησης Κατάσταση Δαπανών Εντολή Πληρωμής Υπεύθυνη Δήλωση
 Ν. 1599
         

* Οι διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις προσωπικού αναφέρονται στο εδάφιο 3.β.i.i. του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων τους, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη λήψη και πρωτοκόλληση κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

  Πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κ.λπ. έγγραφα παρέχονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας: κ. Ελ. Αλεξοπούλου και κ. Κυρ. Καστανά (Τηλ: 210 727 5006 & 210 368 9216 - Fax: 210 727 9008 - Ε-mail: rc[at]elke.uoa[dot]gr)
   
  Άλλες πληροφορίες: Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών: κ. Ιωάννα Καμινάρη (Τηλ: 210 727 4043 & 210 727 4299 - Fax: 210 727 4046 - E-mail: ikamina[at]uoa[dot]gr
     

Β. Χρηματοδότηση Τμημάτων για Διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων (Πρόγραμμα ΕΛΚΕ 10824)

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοσμητείας της 28/09/2012 - και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες για το Πρόγραμμα του ΕΛΚΕ 10824 με τίτλο: «Ενίσχυση της έρευνας μέσω της διοργάνωσης Συνεδρίων» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε., όσον αφορά τα τιμολόγια τα οποία δεν έχουν ημερομηνία έκδοσης εντός του χρόνου διεξαγωγής του Συνεδρίου - κοινοποιήθηκε με e-mail εσωτερικό έγγραφο του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το οποίο: «επιλέξιμες δαπάνες είναι όλες οι δαπάνες που υποστηρίζουν τη διοργάνωση του Συνεδρίου και έχουν εγκριθεί από την Κοσμητεία. Ενδεικτικά αναφέρονται: ενοικίαση αίθουσας ή εξοπλισμού, catering, δαπάνες δημοσιότητας (π.χ. αφίσας κ.τ.λ.), έξοδα φιλοξενίας επίτιμων καλεσμένων, αναλώσιμα, γραμματειακή υποστήριξη, πληρωμή μεταφραστών, εκτυπώσεις, έκδοση πρακτικών. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες όταν η εντολή και τα λοιπά έντυπα του ΕΛΚΕ φέρουν την υπογραφή του Κοσμήτορα (ή του Προέδρου Επ. Υπευθύνου για τα ανεξάρτητα Τμήματα), επισυνάπτοντας πρωτότυπα παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης εντός του χρονου πραγματοποίησης του Συνεδρίου, αφορούν το συγκεκριμένο συνέδριο και υπάρχει συνημμένο το πρόγραμμά του».

Η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος στη συνεδρία της 19/07/2012 αποφάσισε ότι: "τα κονδύλια που χορηγήθηκαν από τον ΕΛΚΕ στα Τμήματα για τη συμμετοχή μελών διδακτικού προσωπικού σε Συνέδρια και δεν προβλέπεται να απορροφηθούν ως 31.12.2012, μπορούν να μεταφέρονται με απόφαση του Επταμελούς Οργάνου του ΕΛΚΕ - ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας - στα κονδύλια που έχουν χορηγηθεί για διοργάνωση Συνεδρίων και για Έρευνα, υπο τον όρο βεβαίως ότι θα έχουν καλυφθεί όλα τα αιτήματα μελών διδακτικού προσωπικού για συμμετοχή σε Συνέδρια". Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών στη 241η συνεδρίαση της 21/09/2012 αποφάσισε: α) "τη μεταφορά του αδιάθετου υπολοίπου των Προγραμμάτων για την ενίσχυση της Έρευνας μέσω της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ σε Συνέδρια στα Προγράμματα διοργάνωσης Συνεδρίων και Έρευνας, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλεται στον ΕΛΚΕ σχετικό αίτημα των Επιστημονικών Υπευθύνων των Προγραμμάτων με το οποίο θα ενημερώνεται το Επταμελές ότι έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα των μελών ΔΕΠ για τη συμμετοχή τους σε Συνέδρια και για το ποσό της μεταφοράς" και β) "σχετικά με το ποσό προς μεταφορά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το 30% του ταμειακού υπολοίπου των Προγραμμάτων για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ σε Συνέδρια θα παραμένει στο Πρόγραμμα αυτό, ενώ το 70% του ταμειακού υπολοίπου θα είναι διαθέσιμο προς μεταφορά στα Προγράμματα για τη διοργάνωση Συνεδρίων και για την υποστήριξη της Έρευνας".

     
  Σύμφωνα με τον νέο Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (ΦΕΚ Β' 2163/18.07.2012), σε περίπτωση πρόσκλησης ομιλητών ακολουθούνται τα εξής: «Στους προσκεκλημένους από το εξωτερικό, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων, καταβάλλονται:  α) δαπάνη εισιτηρίων, β) δαπάνη ξενοδοχείου και γ) ημερήσια αποζημίωση μέχρι 120 Ευρώ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, στα πλαίσια συμβατικών υποχρεώσεων. Για την καταβολή των ανωτέρω, συμπληρώνεται ημερολόγιο κίνησης, όπου δηλώνεται η σχέση του προσκεκλημένου με το πρόγραμμα, και προσκομίζονται απόδειξη είσπραξης της ημερήσιας αποζημίωσης υπογεγραμμένη από τον επισκέπτη, καθώς και φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται δαπάνη εισιτηρίου, απαραίτητη, για την κάλυψη ημερήσιας αποζημίωσης, είναι η προσκόμιση φωτοτυπίας του εισιτηρίου».  
     
     

Σύμφωνα με τον νέο οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ (ΦΕΚ Β' 2163/18.07.2012), σε περίπτωση πρόσκλησης ομιλητών ακολουθούνται τα εξής: «Στους προσκεκλημένους από το εξωτερικό, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων, καταβάλλονται:  α) δαπάνη εισιτηρίων, β) δαπάνη ξενοδοχείου και γ) ημερήσια αποζημίωση μέχρι 120 Ευρώ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, στα πλαίσια συμβατικών υποχρεώσεων. Για την καταβολή των ανωτέρω, συμπληρώνεται ημερολόγιο κίνησης, όπου δηλώνεται η σχέση του προσκεκλημένου με το πρόγραμμα, και προσκομίζονται απόδειξη είσπραξης της ημερήσιας αποζημίωσης υπογεγραμμένη από τον επισκέπτη, καθώς και φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται δαπάνη εισιτηρίου, απαραίτητη, για την κάλυψη ημερήσιας αποζημίωσης, είναι η προσκόμιση φωτοτυπίας του εισιτηρίου».

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοσμητείας της 24/05/2012 - και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με την κατανομή στα Τμήματα της χρηματοδότησής τους από το Πρόγραμμα του ΕΛΚΕ 10824 με τίτλο: «Ενίσχυση της έρευνας μέσω της διοργάνωσης Συνεδρίων» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. - ο Κοσμήτορας ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: «η Επιτροπή Ερευνών του ΕΚΠΑ, σε υλοποίηση της από 20.01.2012 απόφασης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου χρηματοδότησε με το ποσό των 93.226,00 ευρώ το προαναφερόμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα για το χρονικό διάστημα 2012 - 2013».

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε ομόφωνα το ποσό των 93.226,00 ευρώ να κατανεμηθεί ισόποσα στα επτά Τμήματα της Σ.Θ.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Φαρμακευτικής). Συνεπώς σε κάθε Τμήμα αντιστοιχούν 13.318,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα 2012 - 2013. Επίσης αποφασίστηκε ότι: «η σύναψη συμβάσεων έργου για καταβολή αμοιβών δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος».

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοσμητείας της 10/06/2011, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η χρηματοδότηση των Τμημάτων για διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων (Πρόγραμμα ΕΛΚΕ 10824 με τίτλο: «Ενίσχυση της έρευνας μέσω της διοργάνωσης Συνεδρίων» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε.), που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Τμήματος, είναι δυνατή εάν και μόνον εάν το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι οργανωτής ή συν-διοργανωτής του Συνεδρίου για το οποίο υποβάλλεται αίτημα χρηματοδότησης.