Αρχική σελίδα » Οργάνωση & Διοίκηση » Κοσμήτορας

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2014 - 2018 έχει εκλεγεί ο Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής:

Κωνσταντίνος Βαρώτσος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας Γραφείο: 10 - Τηλ: 210 727 6929
  E-mail: covar[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4045 - Fax: 210 727 4046

Σύμφωνα με τον Νόμο "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (4009/2011 - ΦΕΚ Α' 195 - 06/09/11) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις" (4076/2012 - ΦΕΚ Α' 159 - 10/08/12), υποψήφιοι για τη θέση του Κοσμήτορα μπορούν να είναι αναγνωρισμένου κύρους Καθηγητές πρώτης βαθμίδας της Σχολής με διοικητική εμπειρία, οι οποίοι υποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον Πρύτανη δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Κοσμήτορα. Ο Κοσμήτορας εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται από τον Πρύτανη.

Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα τυπικά προσόντα, ύστερα από εκτίμηση και των ουσιαστικών τους προσόντων.

Η διαδικασία εκλογής του Kοσμήτορα διενεργείται από τριμελή επιτροπή Καθηγητών πρώτης βαθμίδας του Ιδρύματος, από τους οποίους δύο ανήκουν στη Σχολή ενώ ένας προέρχεται από άλλη. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από τον Πρύτανη. Η επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, εξετάζει την εκλογιμότητα, οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας και εντέλει εκδίδει το αποτέλεσμα που υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική απόφαση διορισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων. Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την προηγούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός τριών (3) ημερών μεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων.

Ο Κοσμήτορας δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία.

Ο Κοσμήτορας μπορεί να παυθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του, για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αρμοδιότητες:

Ο Κοσμήτορας της Σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις των προαναφερόμενων Νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:

α) Συγκαλεί την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Κοσμητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Κοσμητείας.

β) Επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού του Ιδρύματος.

γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας.

δ) Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας.

ε) Συγκροτεί μετά από γνώμη της Κοσμητείας τις Επιτροπές Αξιολόγησης των Καθηγητών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4009/2011. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των Επιτροπών Επιλογής και Εξέλιξης των Καθηγητών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 4009/2011, ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας.

στ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Ο Κοσμήτορας συντάσσει Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Ο Κοσμήτορας αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο Τμήματος, του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή.

Η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του Ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.