Αρχική σελίδα » Οργάνωση & Διοίκηση » Κοσμήτορας

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2018 - 2021 έχει εκλεγεί ο Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών:

     
Ιωάννης Π. Εμμανουήλ Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Άλγεβρας Γραφείο: 326 (...)
  E-mail: emmanoui[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6358 - Fax: 210 727 6378

 

Σύμφωνα με το Νόμο "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"  (4485/2017 – ΦΕΚ Α’ 114 – 04/08/17), Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι, με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται : α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής Θετικών Επιστημών (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η Κ.Ε.Ε., αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων,  εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους για τη θέση του Κοσμήτορα μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της. Η Κ.Ε.Ε. επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2, του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του ιδίου. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των  έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.  

Ο Κοσμήτορας αν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πρόεδρο Τμήματος της Σχολής, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης εκλογής του στο αξίωμα αυτό.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (όταν εκδοθούν)  καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α)  συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας, αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών τους και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας. Επίσης μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας,

β)  επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού του Ιδρύματος,

γ)  προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας,

δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,

ε)  συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος,

στ) προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμημάτων της οικείας Σχολής, ορίζει με απόφασή του την Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή που έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, μεριμνά για την ορθή διεξαγωγή της. 

Ο Κοσμήτορας συντάσσει Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.