Αρχική σελίδα » Οργάνωση & Διοίκηση » Κοσμήτορας

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2018 - 2021 έχει εκλεγεί ο Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών:

     
Ιωάννης Π. Εμμανουήλ Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Άλγεβρας Γραφείο: 326 (...)
  E-mail: emmanoui[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6358

 

Σύμφωνα με το Νόμο "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις"  (Ν.4957/2022 – ΦΕΚ Α’ 141 – 21/07/22), η διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα έχει ως εξής:

1. Ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο ντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Κοσμήτορα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε τριάντα (30) ημέρες.

2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα έχουν τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της οικείας Σχολής, τα οποία τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η θητεία του Κοσμήτορα είναι τριετής.

3. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Κοσμήτορα: α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται, β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Κοσμήτορα για τουλάχιστον δύο (2) θητείες σε Σχολή του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.

4. Το αξίωμα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου και ιδίως του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Προέδρου Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, καθώς και με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης. Είναι επιτρεπτή η κατοχή της θέσης Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου. Η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος, πλην της άσκησης διδακτικού ή ερευνητικού έργου προς Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Κοσμήτορα και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο παύεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.).

5. Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος ενώπιον του Σ.Δ., η οποία συνοδεύεται από πρόταση του υποψηφίου για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

6. Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, που εκδίδεται εντός επτά (7) ημερών από την έκδοση της πρόσκλησης της παρ. 1, συγκροτείται Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Τμήματος της Σχολής, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή, ο οποίος υποδεικνύεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι: α) η προσέλκυση υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα, β) η αξιολόγηση των ακαδημαϊκών, επιστημονικών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της, γ) η πρόσκληση των υποψηφίων για διαβούλευση με τα μέλη της Σχολής και δ) η επιλογή τριών (3) υποψηφίων ως καταλληλότερων από το σύνολο των υποψηφίων μετά από την αξιολόγησή τους και η υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης προς το Σ.Δ.

7. Το Σ.Δ. αξιολογεί τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των τριών (3) υποψηφίων, που προτάθηκαν από την Επιτροπή της παρ. 6, καθώς και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) εκλέγεται ο Κοσμήτορας μεταξύ των τριών (3) υποψηφίων. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν δεν επιτευχθεί ούτε η πλειοψηφία των επτά ενδεκάτων (7/11), η διαδικασία επαναλαμβάνεται, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε σειρά προτίμησης υποψηφίων, οπότε επιλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Ο Πρόεδρος του Σ.Δ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη με την οποία ορίζεται ο Κοσμήτορας της Σχολής.

Ρυθμίσεις για το αξίωμα του Κοσμήτορα

1. Οι Κοσμήτορες υποχρεούνται να παρέχουν προς το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον τους ζητηθεί από το Σ.Δ.

2. Με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) δύναται να παύεται από τα καθήκοντά του Κοσμήτορας, εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος, όπως η ύπαρξη ασυμβίβαστου στο πρόσωπό του, η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, η μη εφαρμογή της νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και των αποφάσεων του Σ.Δ., η μη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. ή του αναπτυξιακού σχεδίου της Σχολής.

3. Αν ο Κοσμήτορας παυθεί, παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα για το υπόλοιπο της θητείας και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 24. Η πρόσκληση εκδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παύσης, παραίτησης ή έκλειψης του Κοσμήτορα. Με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία επτά ενδέκατων (7/11), ανατίθεται η άσκηση καθηκόντων Κοσμήτορα σε μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Καθηγητή που υπηρετεί σε Τμήμα της Σχολής, για το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του Κοσμήτορα. Η εκτέλεση καθηκόντων Κοσμήτορα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο θητειών της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 24. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (όταν εκδοθούν)  καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) προΐσταται της Σχολής και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της,

β) συμμετέχει στη Σύγκλητο εκπροσωπώντας τη Σχολή και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες, την οργάνωση και τη λειτουργία της Σχολής, 

γ) συγκαλεί την Κοσμητεία και προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ορίζει εισηγητές των θεμάτων μέλη της Κοσμητείας για τα θέματα που δεν εισηγείται ο ίδιος,

δ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας και των λοιπών οργάνων του Α.Ε.Ι.,

ε) παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της Σχολής,

στ) παρακολουθεί την τήρηση της νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

ζ) εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που οργανώνονται αποκλειστικά από τα Τμήματα της Σχολής ή σε συνεργασία με άλλα Τμήματα άλλων Σχολών του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

η) συγκεντρώνει τις εισηγήσεις των Τμημάτων και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους για τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, εξοπλισμό και πόρους και τις υποβάλλει στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,

θ) εποπτεύει τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των Τμημάτων της Σχολής,

ι) κατανέμει τους χώρους και τις υποδομές του Α.Ε.Ι. που έχουν διατεθεί για τις ανάγκες της Σχολής προς τα Τμήματα, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητές τους,

ια) εποπτεύει την καλή χρήση του πάσης φύσεως εξοπλισμού των ακαδημαϊκών μονάδων της Σχολής, σύμφωνα με τον κανονισμό χρήσης εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. και εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με τη συντήρηση ή την αναβάθμισή του,

ιβ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,

ιγ) χορηγεί τις άδειες των μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τα άρθρα 157, για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Κοσμήτορας,

ιδ) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία και κοινοποιεί στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και 

ιε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.