Αρχική σελίδα » Οργάνωση & Διοίκηση » Κοσμητεία

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (4009/2011 - ΦΕΚ Α' 195 - 06/09/11) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις" (4076/2012 - ΦΕΚ Α' 159 - 10/08/12), η Κοσμητεία αποτελείται από: α) τον Κοσμήτορα της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων και γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σύνθεση:

Για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος η σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Κωνσταντίνος Βαρώτσος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας Γραφείο: 10 - Τηλ: 210 727 6929
  E-mail: covar[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4045 - Fax: 210 727 4046

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Γραφείο: 33 (Χ+8)
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ευθύμιος Λ. Λέκκας Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Γραφείο: ... (...)
  E-mail: elekkas[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4410 - Fax: 210 727 4783

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Απόστολος Ν. Μπουρνέτας Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας Γραφείο: 320 (...)
  E-mail: aburnetas[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6437 - Fax: 210 727 6381

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Κωνσταντίνος Ι. Δημητρακόπουλος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Λογικής Γραφείο: ...
  E-mail: cdimitr[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5523 - Fax: 210 727 5530

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αντώνιος Μ. Πασχάλης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Λογικής Σχεδίασης & Αρχιτεκτονικής Γραφείο: Α 39
  E-mail: paschalis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5231 - Fax: 210 727 5214

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Νικόλαος Α. Τετράδης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ntetrad[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6907 - Fax: 210 727 6987

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Χριστίνα - Άννα Δ. Μητσοπούλου Τμήμα: Χημείας
Καθηγήτρια Ανόργανης Χημείας Γραφείο: 1 (...)
  E-mail: cmitsop[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4452 - Fax: 210 727 4435

Αρμοδιότητες:

Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις των προαναφερόμενων Νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:

α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Προγραμμάτων Σπουδών.

β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του, της Συγκλήτου και του Πρύτανη.

γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον Πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων Καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων.

δ) Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Νόμου 4009/2011.

ε) Την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων Εντεταλμένων Διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος

στ) Την κατάταξη των φοιτητών στα Ειδικά Προγράμματα Σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του Γενικού Προγράμματος Σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού.

ζ) Την έγκριση αλλαγής Προγράμματος Σπουδών από φοιτητές της Σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιμήσεις των φοιτητών και η διατήρηση
του συνολικού αριθμού φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών.

η) Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή μετά από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος.

θ) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση Προγραμμάτων Σπουδών σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα μετά από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος.

ι) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη Σχολή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Νόμου 4009/2011.

ια) Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της Κοσμητείας.