Αρχική σελίδα » Οργάνωση & Διοίκηση

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις"  (4957/2022 – ΦΕΚ Α’ 141 – 21/07/22), η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών περιοχών και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία και την έρευνα μεταξύ των Τμημάτων της. Η Σχολή έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των Τμημάτων και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται από αυτά, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. Η Σχολή έχει διακριτά όργανα από το Α.Ε.Ι.

Όργανα της Σχολής είναι: α) ο Κοσμήτορας και β) η Κοσμητεία