Αρχική σελίδα » Οργάνωση & Διοίκηση

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"  (4485/2017 – ΦΕΚ Α’ 114 – 04/08/17), η Σχολή  καλύπτει μία ενότητα συγγενών πιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.

Όργανα της Σχολής είναι: α) η Γενική Συνέλευσηβ) η Κοσμητεία και γ) ο Κοσμήτορας.