Αρχική σελίδα » Οργάνωση & Διοίκηση

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (4009/2011 - ΦΕΚ Α' 195 - 06/09/11) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις" (4076/2012 - ΦΕΚ Α' 159 - 10/08/12), η Σχολή αποτελεί βασική μονάδα του Ιδρύματος, η οποία καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους.

Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους, συντονίζει και οργανώνει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίηση τους στα Τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Όργανα της Σχολής είναι: α) ο Κοσμήτορας, β) η Κοσμητεία και γ) η Γενική Συνέλευση.

Οι κανόνες λειτουργίας των οργάνων της Σχολής καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, ο οποίος εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εκγρίνεται από το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΕΚΠΑ η Σχολή Θετικών Επιστημών ...