Αρχική σελίδα » Έρευνα

ΕΡΕΥΝΑ

Η Σχολή αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας έχει σημαντικές, άμεσες ή έμμεσες, πρακτικές εφαρμογές στη διδασκαλία καθώς και σε άλλους τομείς της ζωής ...

Το ερευνητικό έργο αξιολογείται συνεχώς από εσωτερικούς και εξωτερικούς κριτές, με ποικίλους τρόπους: α) τα μέλη Δ.Ε.Π. υποβάλλονται περίπου ανά τριετία στην κρίση εκλεκτορικών σωμάτων που απαρτίζονται από μέλη του Τμήματός τους και μέλη Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων. Οι δε προκη­ρύξεις των θέσεων είναι ανοιχτές – επομένως οι πανεπιστημιακοί κρίνονται και σε σύγκριση με άλλους συναδέλφους τους, β) τα δημοσιεύματα των μελών ΔΕΠ κρί­νονται από τους επιστημονικούς κριτές των περιοδικών, τους επιστήμονες – επιμελη­τές των συλλογι­κών έργων καθώς και από τους επιστημονικούς κριτές των εκδοτικών οίκων, γ) τα ερευνητικά έργα αξιολογούνται τόσο πριν αρχίσουν να χρηματοδο­τούνται όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους για τη συνέχιση της χρηματοδότησης και δ) κάθε Τμήμα αλλά και η Σχολή συνολικά υποβάλλονται σε εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση ανά πενταετία ...

Η έρευνα στο πλαίσιο της Σχολής είναι στενά συνδεδεμένη με την έρευνα που διεξάγεται σε ερευνητικά κέντρα ολόκληρης της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, όπως για παράδειγμα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημό­κριτος», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ελλη­νικό Ινστιτούτο Παστέρ κ.α. Το 2004 περισσότερο από το 50% των επιστημονικών συγγραμμάτων και μελετών της Ελλάδας προήλθε από την έρευνα που διεξήχθη σε Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα των Αθηνών ...