Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Επιλογής & Εξέλιξης Καθηγητών

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία
Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την
Αρχείο
14/03/2017 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Ποικιλότητα»
14/03/2017 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Ποικιλότητα»
14/03/2017 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Οικοφυσιολογία Φυτών»
20/02/2017 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική και Οικολογία Μυκήτων».
29/11/2016 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα και Οικολογία Πληθυσμών»
29/02/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημική Γενετική-Γενετική Ανθρώπου»
29/02/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Φυτών»

29/02/2016

επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου»
29/02/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων με έμφαση την Οικοφυσιολογία»
 29/02/2016 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Βοτανική»   
29/02/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία Φυτών»   

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία
Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την
Αρχείο
14/06/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία - Ιστορική Σεισμολογία»
19/05/2016 μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωχημεία»
29/02/2016 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Κλιματολογία»
29/02/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Κοιτασματολογία και Υποθαλάσσια Μεταλλογένεση Ορυκτών Πρώτων Υλών»
29/02/2016 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Μικροπαλαιοντολογία-Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία»
22/02/2016 μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων»
15/02/2016 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Γεωλογία-Ιζηματολογία»
15/02/2016 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ορυκτολογία-Ορυκτοχημεία»
15/02/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Παλαιοοικολογία-Στρωματογραφία Ιζηματογενών ακολουθιών»
18/01/2016 μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων»
16/10/2015 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεανίχνευση-Μορφοτεκτονική»
16/10/2015 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιοντολογία-Παλαιοβοτανική-Γεωαρχαιολογία»
01/10/2015 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ωκεανογραφία και Φυσική Γεωγραφία»
01/10/2015 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία-Σεισμική Ανισοτροπία»
01/07/2015 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Μικροπαλαιοντολογία- Παλαιοπεριβάλλον»
01/07/2015 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία-Βιομηχανικά Ορυκτά»
19/06/2015 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία και Γεωλογική Ωκεανογραφία»
20/05/2015 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Γεωχημεία».
20/05/2015 πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική»
27/02/2015 μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική-Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική»  

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ημερομηνία
Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την
Αρχείο
08/01/2018 την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα»
05/10/2017 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Συναρτησιακή Ανάλυση»
21/03/2017 πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο
«Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις»

21/03/2017

πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Μέτρου, Εργοδική Θεωρία»

16/06/2016

επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρία»

29/02/2016

επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών»
29/02/2016 μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική»
19/02/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην Προσεγγιστική Θεωρία»
05/02/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα»
01/02/2016 μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση-Υπολογιστική Επιστήμη»
26/01/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα»
14/01/2016 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση με έμφαση στην Ανάλυση Fourier»
27/11/2015 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών»
27/11/2015 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Πιθανοτήτων»
08/05/2015 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Προσεταιριστικές Άλγεβρες»
20/02/2015 επιλογή Καθηγητού προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών»

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ημερομηνία
Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την
Αρχείο
23/03/2017 πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία και Ιστορία της Οικονομικής»
09/10/2015 επιλογή Καθηγητού προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία της Φυσικής»
09/10/2015 επιλογή Καθηγητού προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία της Επιστήμης και Αναλυτική Φιλοσοφία του 20ου Αιώνα»
 14/07/2015 επιλογή Καθηγητού προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»  

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ημερομηνία
Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την
Αρχείο

29/11/2016

εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»

29/03/2016

επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων»
 19/02/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού (Αρχιτεκτονικές, Σχεδίαση, Τεχνικές, Εργαλεία, Περιβάλλοντα)»   
18/02/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού»
 27/11/2015  επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Αρχιτεκτονικές-Υλοποιήσεις-Διεπιστημονικές Εφαρμογές)»  

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ημερομηνία
Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την
Αρχείο
06/10/2017 πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης»
26/05/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Παρατηρησιακή Αστροφυσική»
08/03/2016 μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης»
29/02/2016 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό
αντικείμενο «Φυσική Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών
Συστημάτων»
29/02/2016 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό
αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες»
24/02/2016 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό
αντικείμενο «Φυσική και Δυναμική του Κλίματος»
24/02/2016 μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική κτηρίων»
24/02/2016 μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης»
18/02/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Φυσική της Ατμόσφαιρας»
26/01/2016 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με
γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων»
11/01/2016 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης»
24/09/2015 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης»
24/09/2015 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με
γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Αστροφυσική»
07/07/2015 μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική»
07/07/2015 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα»
22/06/2015 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική»
11/05/2015 μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων»
12/02/2015 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης»
05/02/2015 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης».  

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ημερομηνία
Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την
Αρχείο
24/10/2016 εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική ανάλυση με έμφαση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον»
25/05/2016 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία-Βιοανόργανη Χημεία»
29/02/2016 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία»
29/02/2016 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία»
04/01/2016 την επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία-Υπολογιστική Χημεία»
 04/01/2016  επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία-Σύνθεση και μελέτη Βιοδραστικών ενώσεων»
 04/01/2016  επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία»
04/01/2016 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία-Οργανοκατάλυση»
06/11/2015 μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία»
14/07/2015 επιλογή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία (Λιπίδια και Κυτταρική Σηματοδότηση)»
06/02/2015 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία-Κατάλυση»
23/01/2015 επιλογή Επίκουρου Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων με Έμφαση στον Προσδιορισμό Μικροσυστατικών Τροφίμων»
22/01/2015 επιλογή Αναπληρωτή Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων»