Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στα επτά Τμήματα της Σχολής φοιτούν σήμερα περίπου … Φοιτητές (... Προπτυχιακοί, ... Μεταπτυχιακοί και ... Υποψήφιοι Διδάκτορες).

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της Σχολής ανέρχεται συνολικά σε 396 άτομα: 131 Καθηγητές, 124 Αναπληρωτές Καθηγητές, 103 Επίκουροι Καθηγητές και 38 Λέκτορες. Το προσωπικό αυτό κατανέμεται στα Τμήματα της Σχολής σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ & ΒΑΘΜΙΔΑ

Τμήμα Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές
Επίκουροι Καθηγητές
Λέκτορες Σύνολο
Τμήματος
Βιολογίας 16 18 15 6 55
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 18 14 16 9 57
Μαθηματικών 28 21 11 6 66
Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης 10 10 7 3 30
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 21 11 9 1 42
Φυσικής 24 32 32 3 91
Χημείας 14 18 13 10 55
Σύνολο Σχολής
131 124 103 38 396

 

Το έργο των Καθηγητών συνεπικουρούν μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού) και μέλη Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού). Τέλος άλλα άτομα απασχολούνται ως διοικητικοί υπάλληλοι είτε μόνιμοι (...) είτε με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (...)