Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στα επτά Τμήματα της Σχολής φοιτούν σήμερα περίπου … Φοιτητές (... Προπτυχιακοί, ... Μεταπτυχιακοί και ... Υποψήφιοι Διδάκτορες).

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της Σχολής ανερχόταν κατά την έναρξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους σε 293 άτομα: 113 Καθηγητές, 88 Αναπληρωτές Καθηγητές, 86 Επίκουροι Καθηγητές και 6 Λέκτορες. Το προσωπικό αυτό κατανεμόταν στα Τμήματα της Σχολής σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ & ΒΑΘΜΙΔΑ

Τμήμα Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές
Επίκουροι Καθηγητές
Λέκτορες Σύνολο
Τμήματος
Βιολογίας 12 12 12 2 38
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 17 10 17 1 45
Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης 11 8 4 0 23
Μαθηματικών 24 10 12 1 47
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 22 7 7 0 36
Φυσικής 18 24 19 2 63
Χημείας 9 17 15 0 41
Σύνολο Σχολής
113 88 86 6 293 

 

Το έργο των Καθηγητών συνεπικουρούν 108 μέλη Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού) και 18 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού). Τέλος άλλα άτομα απασχολούνται ως διοικητικοί υπάλληλοι είτε μόνιμοι (...) είτε με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (...)